• OSNOVA Fundacja

  Fundacja OSNOVA jest nieformalną koalicją organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy warunków pracy w globalnym przemyśle odzieżowym, zwiększania odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w te działania zarówno firm jak i konsumentów.


  W co wierzymy?
  •  Wszyscy pracownicy i pracownice, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status prawny, status zatrudnienia mają prawo do dobrych i bezpiecznych warunków pracy, gdzie mogą skorzystać z podstawowego prawa do swobodnego zrzeszania się i układów zbiorowych oraz płacy, która pozwala im na godne życie.
  •  Prawa te wynikają z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, jak również artykułu 23 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.  Prawa te mają zastosowanie do wszystkich pracowników, nawet jeśli oni lub ich miejsca pracy nie są oficjalnie uznane za takie.
  •  Pracownice i pracownicy mają prawo do informacji o swoich prawach, do edukacji i szkoleń w odniesieniu do tych praw oraz do domagania się ich respektowania w ramach niezależnych organizacji pracowniczych.
  •  Konsumenci i konsumentki mają prawo wiedzieć, gdzie i jak produkowane są ich ubrania. Mogą i powinni podejmować działania, dążące do przestrzegania praw pracowniczych. Fundacja OSNOVA nie popiera jednak ani nie promuje bojkotu jako narzędzia działania.
  •  Rządy i instytucje mają obowiązek wdrożenia prawodawstwa i nakładania sankcji wobec wszelkich przypadków łamania prawa. Wiążące prawodawstwo powinno spełniać wymagania określone w konwencjach MOP oraz realizować politykę odpowiedzialnych społecznie zamówień.
  •  Firmy odzieżowe mają obowiązek upewnić się, że dobre praktyki pracy są normą na wszystkich etapach produkcji. Powinny przyjąć etyczny Kodeks Postępowania (Code of Conduct), zawierający standardy określone w modelowym Kodeksie Postępowania Fundacji OSOVA. Kodeks powinien być wdrażany w całym łańcuchu produkcji oraz być weryfikowany regularnie, wiarygodnie i przejrzyście np. poprzez uczestnictwo w inicjatywach wielostronnych.
  •  Firmy odzieżowe powinni aktywnie dążyć do dialogu społecznego z organizacjami pracowniczymi i stosować się do międzynarodowych standardów takiego dialogu.

  Co robimy?
  •  Angażujemy konsumentów prowadząc akcje edukacyjne zwiększające ich świadomość o tym, w jakich warunkach produkowane są kupowane przez nich ubrania i jak konsumenci moa wpłynąć na ich poprawę. Stwarzamy też możliwość działania poprzez angażowanie się w kampanie konsumenckie skierowane do polskich i międzynarodowych firm: petycje, apele wysyłane do firm odzieżowych czy akcje on-line i happeningi uliczne.
  •  Prowadzimy dialog z firmami odzieżowymi w celu zwiększenia ich odpowiedzialności społecznej. Domagamy się od firm odzieżowych by gwarantowały, że ich produkty są wytwarzane w warunkach poszanowania praw pracowniczych i standardów środowiskowych. W szczególności swoje działanie kierujemy do polskich firm odzieżowych zlecających produkcję głównie w krajach azjatyckich.
  •  Wspieramy pracowników podejmując akcje solidarnościowe popierające dążenia pracowników, związków zawodowych i organizacji pozarządowych z krajów gdzie produkowana jest odzież. Służą temu pilne apele wysyłane w konkretnych sprawach na prośbę pracowników do firm odzieżowych, rządów czy instytucji mających wpływ na poszczególne przypadki łamania praw pracowniczych.
  •  Włączamy się w kampanie międzynarodowe promując w Polsce międzynarodowe akcje prowadzone przez Clean Clothes Campaign i innych organizacji oraz mobilizując polskich konsumentów do poparcia tych działań.


  Chcesz włączyć się w nasze działania?
   
  Organizacje pozarządowe zapraszamy do przyłączenia się do Fundacji OSNOVA. Zainteresowanych/e prosimy o kontakt: [email protected]