• Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

   
  I. INFORMACJE OGÓLNE
  Zasady ochrony danych osobowych
   
  1.     Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy OSNOVA (dalej „Platforma”) przy użyciu sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.osnova.love
  2.     Administratorem danych osobowych decydującym o wykorzystywaniu danych osobowych jest LOUVE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Rynek 24, 35-064 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000598857, REGON 363601385, NIP 8133714487, o kapitale zakładowym 20.000 zł, (dalej „OSNOVA”). 
  3.     Priorytetem dla OSNOVA jest należyta staranność w działaniach mających na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich osób nieupoważnionych. W związku z tym opracowane i zastosowane są środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. 
  4.     W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez OSNOVA, przyjęte zabezpieczenia służą zapewnieniu bezpieczeństwa na poziomie wysokim ze względu na przetwarzanie danych w systemach informatycznych mających połączenie z siecią publiczną. 
  5.     Podjęte środki organizacyjne i techniczne zapewniają przede wszystkim: 
  a)    rozliczalność danych - właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;
  b)    integralność danych - właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
  c)     poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

   
  II. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych
   
  1.     Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych wskazanych jako niezbędne, uniemożliwia dokonanie rejestracji lub przeprowadzenie transakcji. 
  2.     Dane osobowe są przechowywane do wycofania przez Użytkownika zgody.
  3.     OSNOVA pobiera następujące dane Użytkownika:
  a)    imię i nazwisko,
  b)    adres zamieszkania,
  c)     adres e-mail,
  d)    informacje na temat dokonywanych transakcji.
  4.     Dane udostępnione przez Użytkownika wykorzystywane są do przekazywania informacji o OSNOVA i jej usługach i sposobie ich realizacji oraz w celach statystycznych.
  5.     OSNOVA ma możliwość zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu wykorzystaniu danych do oceny wybranych cech Użytkownika, w zakresie analizy i prognozy osobistych upodobań. 
  6.     Dane osobowe Użytkowników są chronione przez OSNOVA przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 
  7.     Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie właściwych i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  8.     Dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy OSNOVA i Sarigato Sp. z o.o., ul. Vetulaniego 14/1, 31-226 Kraków,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000399231, REGON 122423766, NIP 6762449931, na podstawie umowy o współadministrowanie.
  9.     OSNOVA może przekazywać dane osobowe usługodawcom, którzy realizują zadania na zlecenie OSNOVA, tj. m.in.: usługodawcom świadczącym:
  a)    wsparcie technologiczne (w zakresie strony internetowej, aplikacji mobilnych),
  b)    obsługę w zakresie przetwarzania płatności w sklepie internetowym,
  c)     usługi kurierskie.
  10. OSNOVA gromadzone dane przechowuje przez okres niezbędny do realizacji umowy lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania transakcji. W zakresie, w jakim Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą wyraził zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do chwili wycofania zgody.
  11. Dane są przetwarzane w oparciu o wytyczne zawarte w szczególności w następujących aktach prawnych: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

   
  III. Kontrola przetwarzania danych osobowych
   
  1.     Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje mu prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2.     Użytkownik może kontaktować się w zakresie przetwarzania danych z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez OSNOVA na adres e-mail [email protected]

   
  IV. Wykorzystanie plików cookies
   
  1.     OSNOVA ma możliwość używania plików cookies, podczas korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych za pośrednictwem Platformy. 
  2.     Pliki typu cookies są małymi plikami tekstowo-numerycznymi, przechowywanymi w urządzeniach końcowych Użytkownika (komputer, telefon, tablet, inne urządzenie Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Platformą, przy przeglądaniu witryny) zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika. Pozwalają one rozpoznawać urządzenie Użytkownika oraz dostosowywać wyświetlaną stronę internetową Użytkownikowi do jego indywidualnych upodobań. 
  3.     Pliki cookies są wykorzystywane do zbierania danych dotyczących korzystania z Platformy przez Użytkownika, co ma przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Platformy, poprzez dostosowywanie Platformy do oczekiwań Użytkownika.
  4.     Pliki cookies używane są do badania ruchu Użytkowników korzystających z Platformy, wydajności stron internetowych, tworzenia statystyk umożliwiających analizę sposobu posługiwania się stronami internetowymi, bez identyfikacji personalnej Użytkownika. Umożliwiają one zapisywanie wyborów Użytkownika oraz jego lokalizacji. 
  5.     Pliki cookies stanowią ułatwienie logowania do konta Użytkownika, również za pomocą mediów społecznościowych przy zabezpieczeniu przed dostępem osób nieuprawnionych.  
  6.     Pliki cookies używane są identyfikacji rodzaju reklam wyświetlanych przez Użytkownika oraz prezentowania reklam personalnie dopasowanych do  sposobu posługiwania się stronami internetowymi przez Użytkownika.
  7.     OSNOVA wykorzystuje usługi retargetingu personalizowanego, pozwalające na dostarczanie Użytkownikowi personalnie dostosowane reklamy dotyczące treści oglądanych na Platformie.
  8.     OSNOVA wykorzystuje pliki cookies:
  ·       tymczasowe (sesyjne) – zbierające informacje o aktywności Użytkownika, istniejące w czasie trwania konkretnej sesji do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania,
  ·       trwałe (stałe) – przechowywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika (komputer, telefon, tablet, inne urządzenie Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Platformą, przy przeglądaniu witryny), pozostające w nim przez dłuższy czas po wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania,
  ·       własne – zamieszczane przez OSNOVA
  ·       zewnętrzne – zamieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez OSNOVA, podlegające ich własnej polityce prywatności.
  9.     Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkownika (komputer, telefon, tablet, inne urządzenie Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Platformą, przy przeglądaniu witryny) . Można zmienić ustawienia w celu blokady automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o przesłaniu ich za każdym razem na urządzenie użytkownika. 
  10. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu określonego właściwymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, istnieje konieczność wylogowania się ze wszystkich urządzeń oraz usunięcie z nich plików cookies.


  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   
  1.     OSNOVA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie.
  2.     Wszelkie zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia w Platformie.
  3.     W przypadku zmiany Polityki prywatności, OSNOVA poinformuje o tym Użytkowników. 
  4.     Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 2019 roku. Dokument ma charakter informacyjny.
  REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
   
  I. INFORMACJE OGÓLNE
   
  1.     Regulamin usługi Newsletter (dalej „Regulamin”), określa szczegółowe zasady świadczenia usługi Newsletter (dalej „usługa Newsletter”), tj. dostarczania treści drogą poczty elektronicznej, przez LOUVE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Rynek 24, 35-064 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000598857, REGON 363601385, NIP 8133714487, o kapitale zakładowym 20.000 zł, (dalej „OSNOVA”). 
  2.     Wymogiem korzystania z usługi Newsletter jest dostęp do sieci Internet, podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny podstawowych wymagań technicznych, dysponowanie przeglądarką internetową oraz standardowym systemem operacyjnym.
   
  II. PRZEDMIOT USŁUGI NEWSLETTERA
   
  1.     Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez OSNOVA na wskazany przez Użytkownika usługi Newsletter adres e-mail wiadomości mailowych, które zawierających informacje dotyczące aktualnej oferty, rabatów, promocji, nowych kolekcjach i akcji marketingowych organizowanych przez OSNOVA. 
  2.     Korzystać z usługi Newsletter może każdy Użytkownik OSNOVA, który na stronie internetowej www.osnova.love w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail w celu otrzymywania w/w wiadomości.
  3.     Świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
   
  III 
  ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI  NEWSLETTERA
   
  1.     Usługa Newsletter jest bezpłatna. 
  2.     Usługi świadczone są drogą elektroniczną. 
  3.     Korzystać z usługi Newsletter może każdy Użytkownik, który:
  ·       na stronie www.osnova.love w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, 
  ·       zaakceptuje niniejszy Regulamin,
  ·       kliknie przycisk „Zapisz”, co nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newslettera. 
  4.     Kliknięcie w przycisk zapisz powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej, który będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera.
  5.     Podanie podczas czynności rejestracyjnych w formularzu, adresu e-mail Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. 
  6.     Wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. 
   
  IV. CZAS TRWANIA USŁUGI  NEWSLETTERA
   
  1.     Umowa o korzystanie z usługi Newsletter jest zawarta na czas nieokreślony.
  2.     Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.
  3.     Wypowiedzenie umowy o korzystanie z usługi Newsletter następuje poprzez skierowanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail [email protected]
  4.     OSNOVA może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
  5.     Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.
   
  V. DANE OSOBOWE
   
  1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter jest OSNOVA.
  2.     Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazanego adresu e-mail do realizowania usługi Newsletter, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.
  3.     Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne. Dane osobowe są przechowywane do wycofania przez Użytkownika zgody.
  4.      Podane przy zawarciu umowy o korzystanie z usługi  Newsletter dane mogą być przetwarzane automatycznie w celach marketingowych. 
  5.     Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje mu prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6.     Dane osobowe Użytkowników są chronione przez OSNOVA przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  7.     Dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy OSNOVA i Sarigato Sp. z o.o., ul. Vetulaniego 14/1, 31-226 Kraków,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000399231, REGON 122423766, NIP 6762449931, na podstawie umowy o współadministrowanie.
  8.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newsletter, stosuje się regulacje Polityki Prywatności, dostępnej na stronie www.osnova.love
   
  VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
   
  1.     Reklamacje należy składać na adres e-mail [email protected], pocztą bezpośrednio na adres OSNOVA.
  2.     W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter.
  3.     OSVOVA rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   
  1.     OSNOVA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
  2.     Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia w Platformie.
  3.     W przypadku zmiany Regulaminu, OSNOVA poinformuje o tym Użytkowników. 
  4.     W terminie do 3 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia usługi Newslettera. 
  5.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  6.     W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
  7.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.