• Regulamin klastra

  REGULAMIN PLATFORMY OSNOVA DLA PARTNERÓW
   
  I. DEFINICJE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE
   
  1.     LOUVE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Rynek 24, 35-064 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
   w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000598857, REGON 363601385, NIP 8133714487, o kapitale zakładowym 20.000 zł, umożliwia zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży za pośrednictwem platformy OSNOVA (dalej „Platforma”) przy użyciu sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.osnova.love
  2.     Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest LOUVE Sp. z o.o.
  3.     Regulamin (dalej: „Regulamin”) skierowany jest do wszystkich Partnerów korzystających z Platformy oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Panelu Partnera, oraz zasady zawierania Umów Obsługi Partnera oraz Umów Wykonawczych, w tym zasad wzajemnych dotyczących rozliczeń pomiędzy Administratorem a Partnerem, zasad dotyczących udzielenia licencji, obowiązków dotyczących poufności i wzajemnej odpowiedzialności.
  4.     Poprzez fakt korzystania z Platformy OSNOVA i akceptację Regulaminu, Partner potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
  5.     Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  a)     Produkt – towar przeznaczony do sprzedaży umieszczony na Platformie
  b)     Partner – podmiot, którego Produkty oraz usługi są oferowane do sprzedaży na Platformie
  c)     Cena Partnera – cena netto, za którą Partner sprzedaje Produkt Administratorowi, odpowiadająca Rekomendowanej Cenie Detalicznej Netto pomniejszonej o Prowizję należną Administratorowi
  d)     Dzień Rozliczeniowy - ostatni dzień roboczy miesiąca, w którym następuje zapłata Ceny Partnera 
  e)     Faktura Rozliczeniowa – faktura VAT wystawiona przez Administratora w Dniu Rozliczeniowym, na zasadzie samofakturowania, 
  f)      Lista Należności - lista, na której Administrator umieszcza Produkty i odpowiadające im Ceny Partnera z których zobowiązany jest rozliczyć się z Partnerem na zasadach przewidzianych w Regulaminie Platformy; 
  g)     Okres Karencji - okres rozpoczynający się w dniu dostarczenia Produktu Kupującemu, a kończący się w 14 dniu kalendarzowym następującym po tym dniu
  h)     Panel Partnera – indywidualne konto, wydzielone dla konkretnego Partnera umożliwiające prezentowanie jego Produktów na Platformie,
  i)      Prowizja – kwota  należna Administratorowi, równa części Rekomendowanej Ceny Detalicznej Netto, której wysokość ustalana jest w sposób określony w Regulaminie 
  j)      Rekomendowana Cena Detaliczna Brutto - kwota brutto, w oparciu o którą wyliczana jest Rekomendowana Cena Detaliczna Netto oraz Cena Partnera
  k)     Rekomendowana Cena Detaliczna Netto - kwota Rekomendowanej Ceny Detalicznej Brutto liczona bez należnego podatku VAT, według obowiązującej w danym okresie stawki w oparciu o którą wyliczana jest Prowizja oraz Cena Partnera
  l)      Umowa Wykonawcza – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Administratorem i Partnerem w wykonaniu Umowy Obsługi Partnera
  m)   Umowa Obsługi Partnera - umowa zawartą między Administratorem i Partnerem, w której Administrator zobowiązuje się prowadzić Sprzedaż wybranych przez siebie Produktów Partnera, zaś Partner zobowiązuje się przekazywać Administratorowi prawdziwe i rzetelne informacje o tych Produktach
  n)     Warunek Rozwiązujący – zdarzenie mające miejsce jeszcze przed wejściem Kupującego w posiadanie Produktu będącego przedmiotem Umowy Wykonawczej polegające na:
  - skorzystaniu przez Kupującego z uprawnienia do anulowania Zamówienia 
  - skorzystanie przez Kupującego z prawa odstąpienia od zawartej z Administratorem Umowy Sprzedaży
  - odmowie uiszczenia kwoty płatnej za pobraniem skutkującą odesłaniem Produktu; 
  o)     Warunek Zawieszający – zdarzenie, w której Kupujący, który złożył Zamówienie na dany Produkt oraz dokonał za niego zapłaty w terminie 96 godzin od daty jego złożenia. Jeżeli Użytkownik (Kupujący) dokonuje płatności za pośrednictwem osoby trzeciej (np. instytucji finansowej), warunek uważany jest za spełniony także w sytuacji, gdy płatność została dokonana przez taką osobę trzecią.
   
  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  ORAZ ZAPLECZE I WARUNKI TECHNICZNE
   
  1. Przedmiotem Regulaminu jest szczegółowe określenie warunków współpracy handlowej Stron w zakresie sprzedaży Produktów będących w aktualnej ofercie Partnera na zasadzie tzw. dropshippingu.
  2. Administrator i Partner współpracują na podstawie niniejszych postanowień, dążąc do uzyskania maksymalnych wzajemnych korzyści w wyniku prowadzonej działalności handlowej, przy zachowaniu zasady najwyższej jakości obsługi. 
  3. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest między Klientem (Użytkownikiem) a Administratorem. Partner nie jest stroną umowy sprzedaży towaru. Administrator nie jest pośrednikiem sprzedaży, a stroną umowy sprzedaży z Klientem.
  4. Administrator umożliwia Partnerom dostęp w ramach Platformy do Panelu Partnera i korzystanie z niego w celu prezentowania jego Produktów.
  5. Partner może korzystać z Panelu Partnera za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z siecią Internet (w szczególności komputer, telefon, tablet), poprzez stosowną przeglądarkę internetową. W przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Partnera obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także plików cookies. Wymagane jest posiadanie konta aktywnego konta poczty elektronicznej (mail). 
  6. Platforma wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy. Partner korzystający z Platformy wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. 
  7. Platforma podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. Jednocześnie w celu minimalizacji zagrożenia dostania się do systemu teleinformatycznego oraz urządzeń Partnerów złośliwego oprogramowania lub pozyskania danych znajdujących się na urządzeniach Partnera przez podmioty trzecie, zaleca się stosowanie przez Partnera odpowiednich programów antywirusowych. 
  8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy. Administrator zastrzega sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych oraz technicznych w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu przez Partnerów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów, wpływających w sposób negatywny na funkcjonowanie Platformy. 
  9. Platforma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Partner akceptuje jednak, iż w działaniach Platformy mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem oraz okoliczność, iż aby rozwijać Platformę oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. 
   
  III. UMOWA OBSŁUGI PARTNERA
   
  1. Administrator zobowiązuje się do prowadzenia Sprzedaży wybranych przez Administratora Produktów Partnera zaś Partner zobowiązuje się do przekazywania Administratorowi za pomocą narzędzi informatycznych Panelu Partnera rzeczywistych i pełnych informacji o Produktach, których sprzedaż będzie prowadził Administrator (w tym w szczególności informacji o stanach magazynowych Produktów, dostępnych kolorach i rozmiarach, Rekomendowanej Cenie Detalicznej Brutto oraz zdjęć Produktów) oraz zawierania Umów Wykonawczych na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
  2. Partner  oświadcza, iż 
  a)     jest przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową związaną z wytwarzaniem i sprzedażą lub wyłącznie sprzedażą oferowanych przez niego Produktów,
  b)     legitymuje się wszelkimi prawami do wszelkich znaków towarowych, logotypów oraz innych oznaczeń, a także utworów wykorzystywanych przez niego w ramach korzystania przez niego z Platformy (w tym także umieszczanych na Produktach), a wykorzystanie ich w ramach korzystania przez niego z Platformy nie narusza przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, 
  c)     jest uprawniony i nie posiada żadnych ograniczeń w sprzedaży jego Produktów Administratorowi, zaś dalsza ich sprzedaż przez Administratora nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia ani uzyskania jakiejkolwiek innej zgody, w jakiejkolwiek formie prawnej,
  d)      sprzedawane przez niego Produkty są dobrej jakości, nie były wcześniej używane (są nowe) i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz spełniają wszelkie mające zastosowanie normy przewidziane dla towarów tego rodzaju,
  e)     wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości przewidzianych Regulaminem na podany przez siebie adres e-mail,
  oraz zobowiązuje się: 
  a)     do bezzwłocznego przekazywania Administratorowi wszelkich danych i informacji (w tym do ich aktualizacji) niezbędnych do prawidłowego wykonywania Umowy Obsługi Użytkownika i Umowy Obsługi Partnera, 
  b)      do powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w ramach Platformy jakichkolwiek treści naruszających prawo, Regulamin, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, jak również treści reklamowych lub promocyjnych odnoszących się do towarów lub usług innych niż Produkty prezentowane przez Partnera w ramach Serwisu, 
  c)     do bieżącego sprawdzania Panelu Partnera, w tym w szczególności czuwania, czy zostało złożone Zamówienie dotyczące jego Produktu lub czy w związku z zawarciem Umowy Wykonawczej nie jest potrzebne lub zalecane wykonanie określonych czynności,
  d)     do przekazywania z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem informacji o ewentualnych przerwach w działalności Partnera lub innych zdarzeniach, które uniemożliwią mu prawidłowe wykonywanie Umów Wykonawczych, w tym o przewidywanym czasie trwania w/w zdarzeń,
  e)     do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać realizację uprawnień Administratora wynikających z Umowy Obsługi Partnera,
  f)      do aktywnego uczestnictwa w promocji Platformy lub Produktów Partnera organizowanych przez Administratora,
  g)     do przestrzegania postanowień wszelkich regulaminów i zasad korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w zakresie, w jakim Partner z tych usług korzysta,
  h)     do umieszczania w przesyłkach zawierających Produkty wyłącznie materiałów promocyjnych dotyczących Platformy lub dostępnych w nim Produktów,
  i)      do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpływać w sposób negatywny na treść łączących Administratora z Kupującymi Umów Sprzedaży.
  1. W zakresie prezentacji Produktów w ramach Platformy Administrator umożliwia ją Partnerowi  w Kanałach Sprzedaży przy użyciu narzędzi informatycznych Panelu Partnera poprzez wprowadzenie opisu Produktu, obejmującego informacje o:
  a)     kategorii produktu
  b)     materiałach z jakich wykonano produkt 
  c)     tabeli rozmiarów Produktu, zawierającej wymagane dla danej kategorii Produktu pozycje
  d)     Rekomendowanej Ceny Detalicznej Brutto 
  e)     maksymalnego terminu wysyłki Produktu w dniach roboczych (liczącego nie więcej niż 5 dni roboczych), 
  f)       dostępności Produktu wg aktualnych stanów magazynowych wszystkich jego rozmiarów i wariantów kolorystycznych 
  g)     fotografii Produktu podlegającego sprzedaży z uwzględnieniem każdego wariantu kolorystycznego
  h)     wszelkich innych dodatkowych informacji dotyczących produktów, jakie Administrator uzna za zasadne
  1. Prezentacja Produktu w Platformie lub określonym Kanale Sprzedaży będzie uzależniona od zgody Administratora, który jest uprawniony do ustalenia i wprowadzenia procedury wyboru Produktów, które będą prezentowane w ramach Platformy oraz wzajemnych (dodatkowych) zobowiązań stron w tym zakresie. Wprowadzenie takiej procedury nie wymaga zmiany Regulaminu, a o jej wprowadzeniu Administrator może poinformować Partnera w dowolny sposób. 
  2. Prezentacja Produktu opisana punkcie 3 (dokonana w sposób całościowy lub chociażby częściowy) stanowi ofertę zawarcia Umowy Wykonawczej w odniesieniu do tego Produktu, złożoną Administratorowi przez Partnera na zasadach ogólnych, jeśli tylko system informatyczny Administratora umożliwił ich wyświetlanie choćby jednemu innemu niż Partner Użytkownikowi. 
  3. Partner odpowiada w całości za treść przekazanych przez niego informacji oraz fotografii Produktów oraz zapewnia, iż podane przez niego informacje pozostają prawdziwe i rzetelne w każdym czasie Prezentacji Produktu w ramach Platformy oraz, że pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami a nadto nie naruszają praw osób trzecich ani nie wprowadzają w błąd co do posiadanych przez Produkt cech.  
  4. Jeżeli jakikolwiek Produkt lub sposób jego prezentacji w ramach Platformy narusza postanowienia Regulaminu Partner zobowiązany jest do niezwłocznego dostosowania sposobu jego prezentacji do wymogów Regulaminu  bądź usunięcia takiego Produktu z Kanałów Sprzedaży.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a)      nadzorowania prezentowanych przez Partnerów w Kanałach Sprzedaży Produktów  oraz weryfikacji ich wymogów określonych w Regulaminie 
  b)     promowania Partnera i prezentowanych przez niego Produktów w dowolny wybrany przez siebie sposób,
  c)     odmowy lub zaprzestania udostępniania dowolnego Kanału Sprzedaży Partnerowi bez podania przyczyny, przy czym działania te nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy Obsługi Partnera
  d)     usunięcia z dowolnego Kanału Sprzedaży, bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody Partnera, jakiegokolwiek prezentowanego przez niego Produktu
  e)     dowolnej zmiany bądź dostosowania opisu Produktów prezentowanych przez Partnera, w tym ich fotografii a także uwzględniać zmiany stanu magazynowego wynikające z zawartych przez niego Umów Sprzedaży, przy czym jeżeli wprowadzenie poprawki Administratora miałoby sprawić, że którekolwiek z informacji dotyczących Produktu, a prezentowanych w ramach Platformy byłyby nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub niekompletne, Partner zobowiązany jest poinformować Administratora o tym fakcie; w takiej sytuacji strony ustalą, w jakim zakresie poprawka Administratora powinna zostać dostosowana tak, aby odpowiadała rzeczywistości. 
   
  IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY WYKONAWCZEJ
   
  1. Partner jest związany ofertą zawarcia z Administratorem Umowy Wykonawczej Produktu, w czasie gdy pozostaje on przedmiotem prezentacji w Kanale Sprzedaży z zastrzeżeniem, że oferta przestaje obowiązywać po upływie 96 godzin od zaprzestania prezentowania Produktu przez Partnera w Kanale Sprzedaży. Do oferty tej nie ma zastosowania art. 661 § 1-3 Kodeksu Cywilnego.
  2. Oferta zostaje zaakceptowana, co powoduje zawarcie Umowy Wykonawczej z momentem gdy Użytkownik (Kupujący) złoży Administratorowi Zamówienie, zaś Partner za pomocą Panelu Partnera otrzyma o powyższym powiadomienie. Powiadomienie stanowi oświadczenie woli Administratora o przyjęciu oferty.
  3. W ramach Umowy Wykonawczej Partner sprzedaje Administratorowi zamówiony Produkt, zaś Administrator Produkt ten kupuje za Cenę Partnera. Sprzedaż i wszystkie zaciągnięte przy jej okazji zobowiązania zostają dokonane pod Warunkiem Zawieszającym i pod Warunkiem Rozwiązującym. W przypadku braku spełnienia Warunku Zawieszającego lub spełnienia się Warunku Rozwiązującego co do poszczególnych Produktów, Umowa Wykonawcza zostaje rozwiązana w części obejmującej Produkty, których dotyczą w/w warunki. W sytuacji jednak, gdy przy składaniu Zamówienia Użytkownik określił jako sposób płatności płatność „za pobraniem”, Warunek Zawieszający nie zostaje zastrzeżony. 
  4. Partner jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji statusów Zamówienia, w szczególności zaś do akceptacji każdego Zamówienia za pomocą Panelu Partnera w ciągu 24 godzin roboczych od momentu zawarcia Umowy Wykonawczej. W przypadku braku zgodności z rzeczywistością statusu Zamówienia widniejącego w Panelu Partnera, Partner zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o powyższym Administratora oraz udzielić mu wszelkiej pomocy niezbędnej do weryfikacji statusu Zamówienia. 
  5. Poza przypadkami przewidzianymi w Regulaminie, jakiekolwiek odstępstwa od treści Umowy Wykonawczej są możliwe jedynie za zgodą Administratora wyrażoną pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod rygorem nieważności.
  6. Wydanie Produktu Administratorowi następuje poprzez ich zapakowanie i transport przez Partnera w sposób spełniający wymogi Regulaminu tj. zapewniający ich bezpieczeństwo, przy wykorzystaniu dostarczonych przez Administratora opakowań (o ile Administrator dostarczył takie opakowania). Do przesyłek zawierających Produkty objęte Umową Wykonawczą Parter dołączy tylko te dokumenty (w tym dokumenty księgowe) i materiały promocyjne, które dostarczył mu Administrator. Partner zobowiązany jest nadto do zaadresowania przesyłki zawierającej Produkt poprzez naklejenie na niej etykiety adresowej wygenerowanej przy użyciu narzędzi informatycznych Platformy. W przypadku dostarczenia przez Administratora jakichkolwiek dokumentów lub materiałów w formie elektronicznej, Partner jest zobowiązany  do ich wydruku we własnym zakresie, w sposób zapewniający możliwość ich odczytania. 
  7. Czas i miejsce wydania przesyłki przez Partnera firmie kurierskiej (wskazanej przez Administratora albo takiej co do której wyraził on zgodę na piśmie lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności, której koszty w tym przypadku obciążają Partnera) musi przypadać w terminie podanym przez Partnera jako termin wysyłki w Panelu Partnera. Partner zobowiązany jest do umieszczenia w Panelu Partnera daty nadania przesyłki oraz odpowiedniego numeru śledzenia przesyłki. 
  8. Wszelkie oświadczenia Administratora składane za pomocą narzędzi informatycznych Platformy są uważane za złożone najpóźniej z chwilą, gdy powzięcie o nich wiedzy przez Partnera stanie się możliwe za pomocą Panelu Partnera lub z chwilą otrzymania wiadomości e-mail (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej). 
  9. Administratorowi przysługują względem Partnera tożsame uprawnienia jak Kupującemu (Użytkownikowi) względem Administratora tj. w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy Wykonawczej, roszczenie o obniżenie ceny, naprawę Produktu lub wymianę Produktu na nowy, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji lub oparte na innej podobnej podstawie itp. Uprawnienia te pozostają niezależne od uprawnień Administratora jako kupującego wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz innych uprawnień przewidzianych w Regulaminie. Jeżeli Umowa Wykonawcza obejmuje więcej niż jeden Produkt, Administrator może odstąpić od niej także w części dotyczącej określonych Produktów w terminie odpowiadającym terminowi dla prawa odstąpienia dla Kupującego (Użytkownika). Uprawnienia Administratora dotyczące wykonania Umowy Wykonawczej przewidziane w Regulaminie nie wyłączają jego uprawnień płynących z przepisów obowiązującego prawa.
  10.  Administrator jest uprawniony do generowania Kodów Rabatowych za pośrednictwem odpowiednich narzędzi informatycznych Platformy. Wygenerowany w ten sposób Kod Rabatowy uprawnia osobę, która go otrzyma do skorzystania z niego przy zawieraniu z Administratorem Umowy Sprzedaży obejmującej Produkt każdego Partnera. W razie skorzystania z takiego Kodu Rabatowego Rekomendowana Cena Detaliczna Brutto Produktów Partnera, przyjmowana na potrzeby Umowy Sprzedaży  zawieranej z Kupującym, który skorzystał z Kodu Rabatowego oraz Umowy Wykonawczej będzie pomniejszona o odsetek wynikający z Kodu Rabatowego. 
  11.  W przypadku braku odbioru przesyłki przez Kupującego (Użytkownika), Partner którego Produkty zostały zwrócone zobowiązany jest do jej odbioru od Firmy Kurierskiej na zasadach przez nią określonych oraz do ustalenia z Administratorem dalszego toku postępowania. 
   
  V. UMOWA WYKONAWCZA – ZAPŁATA CENY PARTNERA
   
  1. Wierzytelność Partnera o zapłatę Ceny Partnera powstaje z chwilą ziszczenia się Warunku Zawieszającego, zaś w przypadku gdy warunek ten nie był zastrzeżony z chwilą zawarcia Umowy Wykonawczej. 
  2. Wysokość prowizji należnej Administratorowi zostaje określona z chwilą zawarcia umowy Obsługi Partnera. W przypadku określenia jednej stawki prowizji, ma ona zastosowanie do wszystkich Kanałów Sprzedaży, z których korzysta Partner i do wszystkich oferowanych przez niego Produktów. Strony mogą ustalić różne stawki Prowizji dla różnych Kanałów Sprzedaży oraz różnych Produktów w odrębnym Porozumieniu Dodatkowym. 
  3. Z chwilą powstania wierzytelności system informatyczny Administratora umieszcza dany Produkt i należną za niego Cenę Partnera na Liście Należności, która jest  prowadzona oddzielnie dla każdego Kanału Sprzedaży obsługiwanego przez Partnera. W każdym Dniu Rozliczeniowym Administrator wystawia, w imieniu i na rzecz Partnera Fakturę Rozliczeniową obejmującą Produkty znajdujące się na Liście Należności, które uprzednio nie były umieszczone na Fakturze Rozliczeniowej (choćby była ona skorygowana). Odrębna Faktura Rozliczeniowa jest wystawiana dla każdej z List Należności (dla każdego Kanału Sprzedaży z osobna).
  4. Wierzytelność o zapłatę Ceny Partnera staje się wymagalna po upływie 28 dni kalendarzowych od momentu wystawienia Faktury Rozliczeniowej.
  5. Administrator zobowiązuje się do dokonywania bieżącej weryfikacji, dla każdego z objętych Fakturą Rozliczeniową Produktów tj. czy spełnił się Warunek Rozwiązujący, czy Produkt został dostarczony Kupującemu, czy upłynął już dla Produktu Okres Karencji oraz czy Kupujący (Użytkownik) dokonał Zwrotu. 
  a)     W przypadku stwierdzenia, że w dniu, w którym upływa termin wymagalności Faktury Rozliczeniowej, jakikolwiek Produkt nie został jeszcze dostarczony Kupującemu (Użytkownikowi) lub co do któregokolwiek z tych nich nie upłynął jeszcze Okres Karencji, termin wymagalności Faktury Rozliczeniowej ulega wydłużeniu o 14 dni. Wówczas Administrator dokona odpowiedniej korekty Faktury Rozliczeniowej w imieniu i na rzecz Partnera. Administrator podejmie tożsame kroki, jeżeli w przedłużonym terminie wymagalności stan ten nadal się będzie utrzymywał.
  b)     W przypadku stwierdzenia, że w danym dniu roboczym, co do każdego z Produktów objętych pierwotnie daną Fakturą Rozliczeniową spełnił się Warunek Rozwiązujący lub Kupujący dokonał Zwrotu lub upłynął Okres Karencji, Faktura Rozliczeniowa zostanie odpowiednio skorygowana przez Administratora w imieniu i na rzecz Partnera w zakresie Produktów, co do których spełnił się Warunek Rozwiązujący i może zostać odpowiednio skorygowana w odniesieniu do Produktów, co do których Kupujący (Użytkownik) dokonał Zwrotu (w takiej sytuacji Administrator korzysta z prawa odstąpienia od Umowy Wykonawczej zaś dokonanie tej korekty stanowi wykonanie przez Administratora prawa odstąpienia od Umowy Wykonawczej).
  1. Administrator dokona wypłaty kwoty, na którą opiewa Faktura Rozliczeniowa stanowiącej sumę Cen Partnera Produkty, co do których upłynął Okres Karencji i nie spełnił się Warunek Rozwiązujący i Administrator nie odstąpił od Umowy Wykonawczej, a 14-dniowy termin na odstąpienie już upłynął, powiększonych o obowiązującą stawkę podatku VAT. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Partnera podany w Panelu Partnera. Wszelkie kwoty, które mają zostać zapłacone przez Administratora Partnerowi uważane są za zapłacone z chwilą złożenia przez Administratora odpowiedniego polecenia przelewu. 
  2. Produkt wraz z odpowiadającą mu Ceną Partnera zostaje usunięty z Listy Należności z momentem zapłaty za niego przez Administratora lub spełnienia się co do niego Warunku, jak również z chwilą odstąpienia przez Administratora od Umowy Wykonawczej w zakresie dotyczącym danego Produktu. 
  3. W sytuacji, gdy informację o Zwrocie Administrator powziął już po upływie Okresu Karencji lub wypłacie Ceny Partnera uprzednie nie skorzystanie przez Administratora z możliwości skorygowania Faktury Rozliczeniowej pozostaje bez wpływu na inne uprawnienia Administratora (w tym w szczególności na prawo odstąpienia od Umowy Wykonawczej). W takim przypadku Partner wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora stosownych korekt faktur. Partner jest wówczas uprawniony do zgłoszenia swoich uwag do każdorazowo wystawionej przez Administratora korekty faktury w terminie 3 dni kalendarzowych od jej wystawienia pocztą elektroniczną pod rygorem uznania ich za zaakceptowane w momencie wystawienia. W przypadku zgłoszenia uwag strony przystąpią do wyjaśnienia rozbieżności. Do tego czasu wstrzymuje się wypłaty jakichkolwiek kwot objętych spornymi fakturami. 
  4. Administrator jest uprawniony do dokonania potrąceń wszelkich wierzytelności o zwrot lub zapłatę jakichkolwiek kwot należnych mu od Partnera, z wszelkimi innymi wierzytelnościami Partnera przysługującymi mu w stosunku do Administratora, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności (oświadczenie o potrąceniu może być złożone przez Administratora także za pośrednictwem Platformy lub w sposób dorozumiany).
  5. Parter może dokonać potrąceń jeżeli Administrator wyraził na to zgodę na piśmie lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności, chyba, że takie uprawnienie przysługuje mu wprost na podstawie Regulaminu. 
  6. Administrator jest uprawniony do wstrzymania wypłaty Ceny Partnera lub jej odpowiedniej części  w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera jakichkolwiek obowiązków, wynikających z Regulaminu do czasu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
   
  VI. UMOWA WYKONAWCZA – ZASADY REALIZACJI ZWROTÓW
   
  1. W przypadku otrzymania przez Partnera od Kupującego (Użytkownika) przesyłki zawierającej Produkt podlegający Zwrotowi lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Partner jest zobowiązany do poinformowania Administratora o powyższym fakcie w terminie 24 h od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej za pośrednictwem Panelu Partnera, o ile Kupujący (Użytkownik) nie złożył stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Platformy. 
  2. W sytuacji opisanej w ust. 1 oraz w sytuacji gdy Administrator powiadomił Partnera za pośrednictwem Panelu Partnera, wiadomości e-mail lub w drodze pisemnej o Zwrocie, Partner  wyrazi swoje stanowisko co do jego zasadności w terminie 72 godzin od chwili otrzymania Zwrotu lub od chwili otrzymania takiego powiadomienia. Stanowisko Partnera nie wiąże Administratora, jednak w przypadku kwestionowania przez Partnera prawa Administratora od odstąpienia od umowy Wykonawczej może powoływać się na okoliczności wymienione w rozpoznaniu Zwrotu.
  3.  Administratorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Wykonawczej w terminie 14 dni od chwili rozpoznania Zwrotu lub bezskutecznego upływu terminu na jego rozpoznanie. Odstąpienie od Umowy Wykonawczej nie może jednak nastąpić po upływie jednego roku od chwili złożenia przez Kupującego (Użytkownika) Zamówienia skutkującego zawarciem Umowy Wykonawczej. Jeśli zaś skorzystanie z tego prawa ma związek z realizacją przez Kupującego (Użytkownika) uprawnień wynikających z rękojmi – nie może nastąpić po upływie trzech lat od chwili złożenia takiego Zamówienia. 
  4. Aby odstąpić od Umowy Wykonawczej Administrator: 
  a)     składa Partnerowi w tym zakresie wyraźne oświadczenie lub
  b)     potrąca wierzytelności o zwrot zapłaconej przez Administratora Ceny Partnera z jakąkolwiek inną wierzytelnością tego Partnera wobec Administratora lub
  c)     wzywa Partnera do zwrotu uprzednio wypłaconej już Ceny Partnera lub 
  d)     dokonuje korekty Faktury Rozliczeniowej w sytuacji gdy Cena Partnera za Produkt objęty Zwrotem nie została jeszcze dokonana przez Administratora lub
  e)     przesyła Produkt objęty zwrotem na adres Partnera.
   
  przy czym każda z czynności wymienionych z ppkt a-d może zostać dokonana na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź Panelu Partnera. 
   
  1. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem Panelu Partnera termin zostaje zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało w nim ujawnione, zaś w przypadku odstąpienia w sposób określony w ust. 4 ppkt e termin zostaje zachowany jeżeli przed jego upływem nadano stosowną przesyłkę zawierającą Produkt podlegający Zwrotowi.
  2. Jeżeli do odstąpienia od Umowy Wykonawczej nie doszło, a Parter pozostaje w posiadaniu Produktu, postąpi on z Produktem lub Produktami nią objętymi zgodnie z zaleceniami Administratora. Partnerowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu przechowywania takich Produktów.
  3. Ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie Produktu podlegającego Zwrotowi nie stanowią samoistnej przesłanki do stwierdzenia bezskuteczności oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, a tym samym od Umowy Wykonawczej.  W razie ziszczenia się podobnej sytuacji strony podejmą negocjacje dotyczące ustalenia - kto, w jakim zakresie i na jakich zasadach będzie dochodził roszczeń od Kupującego (Użytkownika).  
   
  VII. UMOWA WYKONAWCZA – ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W PRZYPADKU WADLIWOŚCI PRODUKTÓW
   
  1. Administratorowi przysługuje swobodny wybór roszczeń (w szczególności przewidzianych wprost w Regulaminie, roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, roszczeń z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych) przeciwko Partnerowi w przypadku stwierdzenia wad Produktów. Ich wybór nie wpływa w żaden sposób na możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń. 
   
  VIII. UMOWA WYKONAWCZA –  LICENCJE
   
  1. Partner udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie:
  a)     utworów udostępnionych przez Partnera w Kanałach Sprzedaży lub przekazanych przez Partnera Administratorowi (na potrzeby umieszczenia Platformie lub materiałach promocyjnych) wszelkich utworów  w celu promocji tych Produktów lub Platformy w Internecie oraz w innych mediach, w tym także poprzez umieszczanie ich w aplikacjach i widgetach Administratora lub podmiotów trzecich  lub w związku z wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju pokazami związanymi z prezentacją dorobku Administratora,
  b)     layoutów witryn z prezentacjami jego Produktów w Serwisie, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach Administratora lub podmiotów trzecich, w celu promocji tych Produktów lub Platformy w Internecie oraz innych mediach lub w związku z wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju pokazami (związanymi z prezentacją dorobku Administratora,
  c)     w zakresie i do celów wskazanych w ppkt a i b wszelkich praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i oznaczeń przedsiębiorcy.
  1. Licencje wskazane w ust. 1 obejmują pola wszelkie eksploatacji, takie jak: 
  a)     utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej, w tym także techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b)     wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej,
  c)     publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych.
  1. Partner udziela także Administratorowi zgody na sporządzenie opracowania utworów będących przedmiotem licencji oraz jego jakiegokolwiek elementu, jak też zgody na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań przez Administratora w zakresie udzielonych licencji. 
  2. Wszelkie licencje zostają udzielone Administratorowi na czas nieoznaczony od chwili umieszczenia przedmiotu licencji na Platformie. Licencje te nie mogą być wypowiedziane, o ile nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli nie doszło do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Obsługi Partnera. 
  3. Na tożsamych zasadach jak w niniejszych rozdziale Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji mu udzielonych.
  4. Partner oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do udzielenia licencji na zasadach, o których mowa w niniejszym rozdziale i zobowiązuje się zapewnić, że będą mu one przysługiwały przez cały okres obowiązywania Umowy Obsługi Partnera w związku z czym do Administratora nie będą kierowane żadne roszczenia związane z naruszeniem jakichkolwiek praw do tego materiałów umieszczanych w Platformie. W razie podjęcia wiedzy o sytuacji odmiennej Parter zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora .W każdej sytuacji jednak w przypadku poniesienia przez Administratora jakiejkolwiek szkody związanej z tego rodzaju roszczeniami Partner zobowiązuje się do ich naprawienia w pełnej wysokości. 
   
  IX. UMOWA WYKONAWCZA – ZASADY POUFNOŚCI
   
  1. W okresie od chwili zawarcia Umowy Obsługi Partnera do dnia następującego po upływie 5 lat od dnia jej rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia z innych przyczyn Parter zobowiązuje się do nieujawniania wobec jakichkolwiek podmiotów zasad, współpracy z Administratorem (w tym w szczególności warunków finansowych), wysokości Prowizji, treści rozmów i negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy Obsługi Partnera (informacje poufne), przy czym obowiązek zachowania  poufności oznacza zarówno zakaz udostępniania (w jakiejkolwiek formie) informacji nim objętych, jak również obowiązek należytego ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem bez względu na to, w jakiej formie zostały utrwalone. 
  2. Za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy informacji poufnych nie uznaje się:
  a)     ujawnienia przez Partnera informacji poufnych członkom jego organów lub upoważnionym pracownikom, pod warunkiem, że osoby te zostały przez niego zobowiązane do zachowania przekazywanych informacji w ścisłej tajemnicy na tożsamych zasadach, 
  b)     ujawnienia przez Partnera informacji poufnych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zawarcia i wykonania niniejszego porozumienia, doradzającym mu adwokatom, radcom prawnym lub biegłym rewidentom, zobowiązanym z mocy prawa do zachowania powierzonych im informacji w tajemnicy zawodowej,
  c)     ujawnienia przez Partnera informacji poufnych w wykonaniu obowiązku wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w wypadku gdy konieczność ujawnienia wynika z orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej lub innego podobnego aktu władzy publicznej, przy czym w razie powstania konieczności ujawnienia informacji poufnych w w/w sytuacji Partner poinformuje Administratora o zaistnieniu takiej konieczności, nie później niż w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej konieczności 
  d)     Administrator wyraził na to zgodę, przy czym musi być ona pod rygorem nieważności wyrażona na piśmie lub pocztą elektroniczną,
  3. W okresie od chwili zawarcia Umowy Obsługi Partnera do dnia następującego po upływie 5 lat od dnia jej rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia z innych przyczyn Partner ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotów, którym przekazał informacje poufne lub które pracują lub współpracują z Partnerem oraz weszły w ich posiadanie, jak za w własne działania i zaniechania. . 
   
  X. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY OBSŁUGI PARTNERA
   
  1.     Za rażące naruszenie Umowy Obsługi Partnera, uważa się przede wszystkim: 
  a)     naruszenie obowiązku zachowania poufności, 
  b)     co najmniej trzykrotny w ciągu miesiąca kalendarzowego brak akceptacji przez Partnera Zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia,
  c)     odmowa wykonania zobowiązania do wydania Produktu wynikającego z Umowy Wykonawczej, 
  d)     brak dołączenia do przesyłki zawierającej Produkt dokumentów wskazanych przez Administratora, w szczególności dokumentów księgowych lub dołączenie do przesyłki materiałów promocyjnych innych niż materiały dotyczące Platformy lub dostępnych w niej Produktów 
  e)     co najmniej trzykrotne w ciągu miesiąca kalendarzowego opóźnienie w wysyłce Produktów, 
  f)      usunięcie znacznej ilości Produktów bez przekazania Administratorowi informacji o powyższym informacji z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem,
  g)     co najmniej trzykrotny w ciągu miesiąca kalendarzowego brak rozpoznania Zwrotu w terminie 24 godzin od chwili jego otrzymania,
  h)     korzystanie z innych opakowań dla przesyłek Produktów niż wskazane przez Administratora.
  2.     W przypadku ujawnienia przez Administratora rażącego naruszenia postanowień Umowy Obsługi Partnera  pozostaje on uprawniony do: 
  a)     ograniczenia lub zaniechania niektórych lub wszelkich działań promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Partnera, 
  b)     wyłączenia niektórych lub wszelkich Kanałów Sprzedaży Partnera, wynikających chociażby z Porozumień Dodatkowych, 
  c)     żądania zapłaty kary umownej w wysokości kwoty Prowizji należnej Administratorowi w przypadku prawidłowego wykonania Umowy Obsługi Partnera  w danym przypadku.
  3.     Niniejsze postanowienia pozostają bez uszczerbku dla innych uprawnień Administratora przewidzianych w Regulaminie. 
   
  XI. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
   
  1. Partner oświadcza, iż zapoznał się z zasadami funkcjonowania Platformy oraz akceptuje je w całości. 
  2. Partner akceptuje, że za należyte wykonanie Umowy Obsługi Partnera ze strony Administratora uznaje się zapewnienie dostępności Platformy w ciągu 97 % czasu w roku kalendarzowym, zaś pozostały okres czasu może zostać przeznaczony przez Administratora na doskonalenie działań Platformy w tym zaplanowane przerwy techniczne, o których Partner zostanie poinformowany z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, trwające nie dłużej niż 12 godzin w ciągu jednego miesiąca. 
  3. Za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Obsługi Partnera ze strony Administratora nie uznaje się jednak awarii serwerów, łącz bądź innej infrastruktury platformy wiążące się z brakiem dostępności do Platformy, niedotyczące działań lub zaniechań ze strony Administratora.
  4. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa:
  a)     Administrator odpowiada względem Partnera za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Obsługi Partnera jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w działaniach lub zaniechaniach Administratora,
  b)      odpowiedzialność Administratora za utracone przez Partnera Korzyści zostaje wyłączona, 
  1. Partner ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Partnera Umów Wykonawczych), a także naruszeniem przez niego przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń Partnera. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Partner będzie zobowiązany do jej zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie. 
  2. Wszelkie spory pomiędzy Partnerem i Administratorem będą rozpoznawane przez sądy powszechne w Rzeszowie. 
   
  XII. USTANIE UMOWY OBSŁUGI PARTNERA
   
  1. Umowa Obsługi Partnera może być rozwiązana przez każdą z jej stron, bez wskazywania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 
  2. Umowa Obsługi Partnera może być wypowiedziana przez Administratora w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Partnera przepisów prawa, Regulaminu. praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, jak również w przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z oświadczeń Partnera było nieprawdziwe, nieścisłe lub wprowadzało w błąd.
  3. Umowa Obsługi Partnera może być wypowiedziana przez Partnera w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Partnera przepisów prawa, Regulaminu. praw osób trzecich lub dobrych obyczajów.
  4. Umowa Obsługi Partnera ulega natychmiastowemu rozwiązaniu także w wypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub innego rodzaju zakończenia Umowy Obsługi Użytkownika zawartej przez tego Partnera. 
  5. Rozwiązanie Umowy Obsługi Partnera pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy Wykonawcze i wynikające z nich zobowiązania. W takim przypadku za ostatni Dzień Rozliczeniowy uznaje się ostatni dzień obowiązywania Umowy Obsługi Partnera. 
  6. Wszelkie oświadczenia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
   
  XIII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
   
  1. Administrator powierza Partnerowi przetwarzanie danych osobowych Kupujących (Użytkowników) obejmujących ich imię, nazwisko, numer telefonu, oraz podane przez nich adresy („Dane Osobowe”) na zasadach przewidzianych w niniejszym punkcie w celu umożliwienia wykonywania Umów Wykonawczych i Umów Sprzedaży. 
  2. Partner otrzymuje dane osobowe Kupującego (Użytkownika) z chwilą zawarcia Umowy Wykonawczej. Po spełnieniu Warunku Zawieszającego wykonuje on operacje na Danych Osobowych polegające na wygenerowaniu i wydrukowaniu bezpośrednio z Panelu Partnera dokumentów niezbędnych do wysyłki Produktu. Po wykonaniu tych czynności Partner jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych danego Kupującego (Użytkownika) poza sytuacjami związanymi z obsługą roszczeń danego Kupującego (Użytkownika). Partner nie jest w żadnym wypadku uprawniony do eksportowania Danych Osobowych z Panelu Partnera ani do tworzenia przy ich wykorzystaniu własnych baz danych.
  3. Partner zobowiąże wszelkie osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych Osobowych, do zachowania ich w tajemnicy, a także dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Partnera. 
  4. Partner zobowiązany jest podejmować środki wymagane na mocy art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). 
  5. Partner może przetwarzać Dane Osobowe przy użyciu innego podmiotu przetwarzającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Administratora oraz przy zachowaniu wymogów przewidzianych RODO (w tym jego art. 28(2) i art. 28(4)). 
  6. W razie naruszenia ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Partnera jest on zobowiązany zgłosić ten fakt Administratorowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia. 
  7. Partner, w zakresie w jakim zapytania osób, których dotyczą Dane Osobowe, odnoszą się do przetwarzania dokonywanego przez niego, zobowiązany jest udzielić Administratorowi pomocy w zakresie umożliwienia tym osobom wykonywania ich praw wynikających z RODO. 
  8. Partner na każde żądanie Administratora udostępnia mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Umowy oraz przepisów prawa. Ponadto Partner umożliwia Administratorowi po odpowiednim uprzednim zawiadomieniu prowadzenie audytów i inspekcji w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Partnera 
  9. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych Partner powinien w pierwszej kolejności kontaktować się z inspektorem ochrony danych Administratora. 
  10.  Partner jest zobowiązany do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, oraz zgodnie z przyjętymi przez Administratora zasadami przetwarzania danych osobowych (w tym w szczególności jego polityką prywatności).
  11. Naruszenie przez Partnera jakichkolwiek zasad ochrony Danych Osobowych, będzie traktowane jako rażące naruszenie Umowy Obsługi Partnera.  
   
  XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia w Platformie.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu, Administrator poinformuje o tym Partnera pocztą elektroniczną lub na piśmie bądź przez mechanizmy Platformy.
  4. Jeżeli w Porozumieniu Dodatkowym nie postanowiono w sposób wyraźny inaczej, Administrator może w każdym czasie jednostronnie zmienić wysokość Prowizji należnej od danego Partnera. Zmiana wysokości Prowizji ma w takim wypadku zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez tego Partnera po wprowadzeniu przez Administratora nowej wysokości Prowizji do Panelu Partnera. O zmianie wysokości Prowizji Administrator poinformuje Partnera pocztą elektroniczną lub na piśmie. 
  5.  Do Umów Wykonawczych zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym. 
  6. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym pkt 9; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Partnera o takich zmianach. 
  7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  8. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.