• Warunki korzystania

  REGULAMIN PLATFORMY OSNOVA DLA UŻYTKOWNIKÓW

   
  I. DEFINICJE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE
   
  1. LOUVE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Rynek 24, 35-064 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
    w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000598857, REGON 363601385, NIP 8133714487 , o kapitale zakładowym20.000 zł, umożliwia kupowanie towarów za pośrednictwem platformy OSNOVA (dalej „Platforma”) przy użyciu sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.osnova.love
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest LOUVE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Rynek 24, 35-064 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000598857, REGON 363601385, NIP 8133714487, o kapitale zakładowym 20.000 zł, (dalej „OSNOVA”). 
  3. Regulamin (dalej: „Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników Platformy oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Platformy, składania zamówień oraz zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży.
  4. Poprzez fakt korzystania z Platformy OSNOVA i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
  5. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  a)     Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Platformy i zaakceptowała niniejszy Regulamin
  b)     Usługa – usługa lub usługi świadczone na Platformie przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie
  c)     Konto - prowadzone drogą elektroniczną poprzez Platformę dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy
  d)     Produkt – towar przeznaczony do sprzedaży umieszczony na Platformie
  e)     Zamówienie - złożone przez Użytkownika oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży 
  f)       Partner – podmiot, którego Produkty są oferowane do sprzedaży na Platformie
  g)     Umowa Sprzedaży – zobowiązanie się Platformy do przeniesienia na Użytkownika własności Produktu i wydanie mu Produktu, przy zobowiązaniu się Użytkownika do odebrania Produktu i zapłacenia  Platformie ustalonej ceny 
  h)     Transakcje – zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikami w ramach Platformy
   

  II. ZAPLECZE I WARUNKI TECHNICZNE 
   
  1. Użytkownik może korzystać z Platformy za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z siecią Internet (w szczególności komputer, telefon, tablet), poprzez stosowną przeglądarkę internetową. W przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także plików cookies.
  2. Platforma wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy. Użytkownik korzystający z Platformy wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. 
  3. Platforma podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. Jednocześnie w celu minimalizacji zagrożenia dostania się do systemu teleinformatycznego oraz urządzeń Użytkownika złośliwego oprogramowania lub pozyskania danych znajdujących się na urządzeniach Użytkownika przez podmioty trzecie, zaleca się stosowanie przez Użytkownika odpowiednich programów antywirusowych. 
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy. Platforma zastrzega sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych oraz technicznych w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów, wpływających w sposób negatywny na funkcjonowanie Platformy. 
  5. Platforma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik akceptuje jednak, iż w działaniach Platformy mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem oraz okoliczność, iż aby rozwijać Platformę oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. 

   
  III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW
   
  1. Usługi świadczone są drogą elektroniczną. Warunkiem posiadania Konta jest korzystanie przez Użytkownika z aktywnego konta poczty elektronicznej. 
  2. Platforma umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość zawierania Umów Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Platformy.
  3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Platformie jest bezpłatne.
  4. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego i aktywnego adresu email, hasła do Konta, potwierdzenia hasła do Konta, daty urodzenia, adresu zamieszkania lub adresy dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania) oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.  Nadto Użytkownik w momencie rejestracji akceptuje treść Regulamin oraz Politykę Prywatności oraz udziela innych zgód jeżeli są one wymagane.
  5.  Niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail link aktywacyjny mający na celu potwierdzenie rejestracji Konta. Świadczenie usługi rozpoczyna się w momencie poprawnego uruchomienia przesłanego linku aktywacyjnego oraz zalogowania do konta przy użyciu danych podanych podczas procesu rejestracji konta. 
  6. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Platformie przysługuje, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Platformy. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
  7. Założenie Konta przez osobę niepełnoletnią możliwe jest tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy lub opiekun taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. W przypadku braku przedstawienia w/w dokumentu Platforma zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili jego przedstawienia.
  8. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych. 
  9. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania jednocześnie maksymalnie jednego Konta w Platformie. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom. Platforma zastrzega sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.
  10. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Platformę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego na Platformie.
  11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Platformy możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.

   
  IV. ZAMÓWIENIA 
   
  1. Platforma umożliwia składanie zamówień na Produkty poprzez jej stronę internetową oraz Konto Użytkownika, korzystając z procedury składania zamówienia.
  2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów, w szczególności w zakresie ich ilości,  kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
  3. Zatwierdzenie przez Użytkownika zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia woli o dokonaniu zakupu.
  4. W momencie złożenia zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego przez niego zamówienia, ilości zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Użytkownika, Platformy oraz Partnera (Potwierdzenie złożenia zamówienia). Potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z akceptacją zamówienia przez Partnera i nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Wszystkie zamówienia muszą być zaakceptowane przez Partnera. Po jej uzyskaniu Platforma potwierdza ostateczną akceptację zamówienia poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji). Wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
  6. Platforma przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Użytkownika złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Użytkownika, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Użytkownika Produktów.
  7.     Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
  8.     Brak kontaktu z Użytkownikiem w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia.
  9.     W przypadku anulowania opłaconego lecz niezrealizowanego zamówienia przez Użytkownika, Platforma realizuje bezzwłoczny zwrot ceny, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty anulacji.

   
  V. CENA PRODUKTU ORAZ SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 
   
  1. Cenę Produktu stanowi cena z chwili dokonania zamówienia przez Użytkownika. 
  2. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki w aktualnie obowiązującej wysokości.
  3. Użytkownik jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Produkt wraz z kosztami dostawy nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia zamówienia.

   
  VI. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY
   
  1.     Platforma przewiduje następujące sposoby płatności za zamówiony towar:
  a)     BLIK 
  b)     Szybki przelew bankowy (27 Pay-By-Link)
  c)     płatność kartą (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro) 
  d)     Twisto (płatność odroczona/ratalna)
  2.     Przewiduje się następujące metody dostawy:
  a)     kurier Inpost
  b)     paczkomaty Inpost
  c)     Poczta Polska
  3.     Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego Produkty i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia.
  4.     W przypadku nieodebrania zamówienia dostarczonego przez firmę kurierską, paczkomat InPost lub Pocztę Polską Użytkownik zobowiązany jest do ponownej zapłaty za wysyłkę w wysokości podwójnej wartości pierwotnej kwoty wysyłki wynikającej z obciążenia Platformy opłatą za zwrot przesyłki do jego siedziby.

   
  VII. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ZWROTU TOWARU
   
  1.     W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego Produktu Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 
  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Platformę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w zakładce Zakupy/Kupione wybierając Zwróć przy odpowiednim zamówieniu. 
  3.     W celu odstąpienia Użytkownik może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Platformę. 
  4.     Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy Produktu. 
  5.     W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem umowę uważa się za niezawartą. Platforma zwraca Użytkownikowi będącemu konsumentem otrzymane od niego płatności za Produkty (bez kosztów dostawy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował Platformę
   o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  6.      Platforma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu i akceptacji jego stanu przez projektanta.
  7.      Produkty należy odesłać lub przekazać na adres wskazany na wygenerowanej w systemie etykiecie zwrotnej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował Platformę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący konsumentem odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Użytkownik ponosi koszty zwrotu towaru.
  8.     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.
  9.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity - Dz.U. 2019 r. poz. 134), w szczególności, gdy Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

   
  VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
   
  1.     Odpowiedzialność odszkodowawcza za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy sprzedaży oraz za utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jest szkodą na osobie.
  2.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich. 
  3.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się każde działanie, zdarzenie, niezdarzenie, niedbalstwo lub wypadek, na który Administrator nie ma żadnego wpływu, mimo dochowania należytej staranności. 
  4.     Termin na wywiązanie się z obowiązków przez Platformę zostaje przedłużony o czas trwania siły wyższej.
  5.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami
  i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników,
  w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. 
  6.     Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Użytkownika. Jeżeli, w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także Sprzedającego), lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Użytkownik będzie zobowiązany do jej zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.
   

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   
  1. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia w Platformie.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu, Platforma poinformuje o tym Użytkowników. 
  4. W terminie do 3 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia Usługi Konta. 
  5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
  6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  7. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 roku.
   

   
  INFORMACJE O DOSTAWIE

  Dla Twojej wygody oraz w celu przyspieszenia wysyłki, wszystkie zamówienia złożone na OSNOVA wysyłane są bezpośrednio od projektantów oraz marek.

  Oferujemy możliwość wysyłki kurierem Inpost. 

  Dla zamówień od pojedynczego projektanta wartych 200,00zł lub więcej, przesyłka jest bezpłatna. Dla zamówień poniżej kwoty 200,00zł koszt kuriera wynosi 12,90zł. Ponieważ OSNOVA nie dysponuje własnym magazynem, nie ma możliwości dostarczenia zamówienia od kilku projektantów w jednej paczce, ani odbioru osobistego.

  Cena podana w Koszyku jest łączną ceną wysyłki paczek od wszystkich projektantów z Twojego zamówienia. 

  Informacja o czasie wysyłki znajduje się na stronie każdego produktu pod opisem. Wysyłka w ciągu 1 dnia oznacza, że projektant przekaże paczkę kurierowi w ciągu 1 dnia roboczego od momentu opłacenia zamówienia. 

  W momencie wysyłki zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z numerem nadania do śledzenia przesyłki na stronie internetowej. Wszelkie pytania dotyczące doręczeń prosimy zgłaszać bezpośrednio do Inpost pod numerem:  +48 722 444 000 bądź poprzez aplikację Messenger dla firmy Inpost.